De WVAB stelt richtlijnen op voor restrictief en selectief antibioticagebruik. Deze richtlijnen zijn leidend voor het opstellen van de formularia. Formularia zijn diersoortspecifieke richtlijnen voor een verantwoord antibioticumgebruik. Het doel van het veterinair antibioticabeleid van de WVAB is voorwaarden te scheppen voor optimale effectiviteit en het voorkomen van het ontstaan en het verspreiden van resistente bacteriƫn en resistentiegenen.

De formularia worden onder verantwoordelijkheid van de WVAB opgesteld door commissies. De formulariumcommissies bestaan uit practici en veterinaire experts voor de betreffende diersoort. De formulariumcommissie stelt een lijst van relevante indicaties op, die naar de mening van de commissie, de problematiek bij de betreffende diersoort zoveel als mogelijk omvat. Deze indicaties worden per orgaansysteem behandeld. Voor de betreffende diersoort worden voor de belangrijkste indicatie een bij voorkeur beargumenteerde keuzevolgorde aangegeven voor antibiotica. Daarbij worden de WVAB-richtlijnen, beschikbare registraties en gegevens over resistentieontwikkeling als uitganspunt genomen. Daarnaast wordt de antibiotica keuze bepaald door effectiviteit, resistentiebeperking en een terughoudend gebruik van antibiotica die voor de humane geneeskunde van belang zijn.

Bij het opstellen van formularia wordt zo veel mogelijk uitgegaan van het principe van evidence based medicine. Daar waar onvoldoende wetenschappelijk bewijs voorhanden is gelden de formularia als een expert opinion. De formularia ondersteunen de dierenarts bij het correct, selectief, restrictief en zorgvuldig gebruik van antibiotica ter voorkoming van resistentieontwikkeling. De WVAB bevordert het gebruik van de formularia in de praktijk en adviseert beleidsmakers ten aanzien van veterinair antibioticabeleid. Bij de beleidskeuzes rondom de inzet van antibiotica in de dierhouderij zal de WVAB steeds een zorgvuldige afweging maken tussen enerzijds het belang van volksgezondheid en anderzijds het dierenwelzijn.